Privacy Policy

De Belgische wet betreffende elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. We willen je zo goed mogelijk informeren over de wetgeving, en over welke cookies wij gebruiken. We maken, voor de goede werking van onze website, gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die lokaal op je computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om keuzes te onthouden (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz…) en om je meer relevante diensten en andere informatie te kunnen tonen.

Als je de website van Gyselinck & C° wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies inschakelt. Als je dit liever niet wil, ben je vrij om de cookies uit te schakelen. Wij gebruiken cookies om je bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die we gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te kunnen identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan we denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. We slaan geen informatie op die direct aan jou gekoppeld is, zoals kredietkaartgegevens.

Waarom vertellen we je zo uitgebreid over onze cookies? De EU-wetgeving vereist dat we open en eerlijk zijn over de door ons gebruikte cookies. Mocht je meer informatie willen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Wat voor cookies gebruiken we?

Om onze website te consulteren, raden we je aan om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat we niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Als je de cookies van Gyselinck & C° toch liever wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen daaraan aanpassen.

Cookie

Type

Duur

Omschrijving

_cfuid

Persistent cookie

 

 

_ga

Persistent cookie

 

 

_gid

Persistent cookie

 

 

 

Privacy Statement

Deze verklaring beschrijft hoe Gyselinck & C° BV, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Gelaagstraat 12 met ondernemingsnummer 0714.981.654, RPR Gent, afdeling Dendermonde, [email protected], je persoonsgegevens verwerken in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 1. Klantenbeheer (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)
 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens en bijzonderheden (betalingsgegevens, privé en professioneel vermogen en financiële activiteiten)
 • Persoonlijke kenmerken
 • Leefgewoonten
 • Samenstelling van het gezin
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • Lidmaatschappen
 • Gerechtelijke gegevens
 • Woningkenmerken
 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 1. Direct marketing (gerechtvaardigd belang) (toestemming)
 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 1. Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak)
 • Identificatiegegevens van jou en een aantal van je werknemers
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 1. De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 1. Fraudepreventie en -bestrijding (gerechtvaardigd belang, nl. fraudepreventie en -bestrijding) (wettelijke verplichting)
 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Identiteitskaart en rijksregisternummer

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking. Voor de gevoelige gegevens betreft het persoonsgegevens die door de betrokkene zelf kennelijk zijn bekend gemaakt.

Een aantal gegevens worden verkregen bij derden (b.v. je adviseurs, waaronder notarissen, advocaten en ander professionele adviseurs, verstrekken Ons op jouw instructie persoonsgegevens) en bij publieke bronnen (het Belgisch Staatsblad, KBO en overheidsdiensten). Er worden verder ook persoonsgegevens verkregen via onze (commerciële) partners en andere entiteiten waarmee wij een samenwerking hebben met het oog op het toekennen van (commerciële) voordelen aan jou, met het oog op het aanbieden van bepaalde diensten, dan wel met het oog op het verstrekken van relevante informatie.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

De bewaartermijn van je persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Fraudepreventie- en bestrijding: 10 jaar na het einde van overeenkomst/transactie;
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstand dat een hernieuwing van deze termijn mits jouw toestemming mogelijk is;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van je persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen je persoonsgegevens met jezelf en, in voorkomend geval, (a) je werkgever of bepaalde van je werknemers en (b) professionele adviseurs die door jou worden aangeduid;
 • Wij delen je persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van je relatie met deze partijen;
 • Wij delen je persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • Wij delen je persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. Jij hebt ook een belangrijke rol in de veiligheid van je persoonsgegevens door o.a. je accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen en door onze gebouwen met de nodige waakzaamheid te gebruiken.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent je een aantal rechten toe met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van je persoonsgegevens;
 • Het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie;
 • Het recht op gegevenswissing en -beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Alvorens klacht in te dienen, moedigen Wij je aan om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor je klacht te kunnen vinden.

De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Hoe kan je ons contacteren?

Je kan steeds contact met ons opnemen via [email protected]

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij je hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.