Interesten RC-tegoeden

Wanneer u in uw vennootschap een rekening-courant heeft die een tegoed vertoont, mag u hierop een marktconforme interest toekennen. Hoe wordt bepaald wat marktconform is en waarmee moet u rekening houden bij de toekenning?

 

Marktconform, wat houdt dat in?

Sinds 2020 moeten de interesten voor niet-hypothecaire leningen zonder een bepaalde looptijd worden bepaald aan de hand van de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet. Hiervoor wordt het tarief genomen van de maand november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,50%. Concreet bedraagt de markconforme interest voor 2022, net als voor 2021, 4,07%. Deze interesten worden bij de toekenning of betaalbaarstelling belast aan 30% roerende voorheffing.

Kent u interesten toe die groter zijn dan die marktconforme rente, dan wordt het overdreven deel geherkwalificeerd in dividenden. Op deze dividenden wordt steeds het tarief van 30% toegepast, ongeacht het feit dat u eventueel onder de VVPR-bisregeling valt. Deze dividenden vormen bovendien geen fiscaal aftrekbare kost.

 

Mag ik een onbeperkte rekening-courant opbouwen?

Wanneer u een tegoed heeft van uw vennootschap, mag u interesten toekennen die aftrekbaar zijn voor de vennootschap. De wet voorziet echter dat het rekening-couranttegoed niet te groot mag zijn in verhouding tot de balans. Dit is de zogenaamde thin-cap-regel. Het tegoed mag aan het einde van het jaar niet hoger zijn dan de som van de belastbare reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar.

Bedraagt uw tegoed meer dan deze grens, dan zullen de interesten toegekend op het deel dat die grens overschrijdt, geherkwalificeerd worden in dividenden.