Kostenaftrek laadstations

Zelfstandigen en vennootschappen die nog tot 31 augustus 2024 investeren in een nieuw, intelligent laadstation voor elektrische wagens dat bovendien publiek toegankelijk is, zullen onder bepaalde voorwaarden kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek wat betreft de afschrijvingen.

 

Waarover gaat het?

Zelfstandigen en vennootschappen die nog tot 31 augustus 2024 investeren in een laadstation zullen voor de investeringen gedaan tot en met 31 december 2022 de afschrijvingskosten van dat laadstation voor 200% in kosten kunnen aftrekken. Voor investeringen vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus bedraagt die aftrekbaarheid 150%.

Het laadstation moet hierbij wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Nieuw laadstations voor elektrische wagens
  • Het laadstation is openbaar (gebruikers kunnen het station raadplegen op eafo.eu) en ten minste gedurende de gangbare openingstijd vrij toegankelijk
  • Het laadstation wordt over minstens 5 belastbare tijdperken lineair afgeschreven
  • voor dezelfde investering geen gebruikmaken van de nieuwe investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur van koolstofemissievrije vrachtwagens

 

Voor welke kosten?

De verhoogde kostenaftrek is van toepassing voor de investering inclusief bijhorende kosten. Zo mogen de kosten van plaatsing, bekabelingswerken, kosten van expertise … mee worden opgenomen in de investeringskost. De aanleg of aankoop van een parking valt evenwel buiten de verhoogde kostenaftrek.

 

Wanneer start de aftrek?

De verhoogde aftrek is maar van toepassing vanaf wanneer het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is. Bovendien met het laadstation ook reeds zijn aangemeld bij de FOD Financiën. Zolang de voorwaarden niet voldaan zijn, is de kostenaftrek beperkt tot 100%. Er mag evenwel worden gewacht met afschrijven tot wanneer de investering volledig is voldaan.

De verhoogde aftrek is ook enkel maar van toepassing voor laadstations die gedurende het ganse boekjaar voldoen aan de voorwaarden. Van zodra een laadstation tijdens een boekjaar aan één van de voorwaarden niet langer voldoet, valt de kostenaftrek dat ganse boekjaar terug naar 100%.