Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Betaalde sportbeoefenaars zijn sinds 1 januari 2022 volledig onderworpen aan de RSZ. Tegelijkertijd worden er speciaal voor hen maatregelen voor RSZ-verminderingen in het leven geroepen. In de programmawet van 27 december 2021 worden de beginselen van deze wijzigingen vastgesteld. We wachten nog op een koninklijk besluit waarin de details worden toegelicht.

 

Bijdrageplicht RSZ

Volgende betaalde sportbeoefenaars worden onderworpen aan de sociale zekerheid:

 • Jaarlijkse inkomen > 10.824 euro (bedrag van 01/07/2021 – 30/06/2022)
 • Jaarlijkse inkomen < 10.824 euro, maar gebonden door een arbeidsovereenkomst

 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022?

Betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de sociale zekerheid:

 • RSZ-bijdragen worden berekend op basis van het werkelijke bruto maandloon, ongeacht het bedrag. (de maximumdrempel van 2.474,22 euro verdwijnt)
 • Door de RSZ-bijdragen genieten zij vanaf 1 januari 2022 een volledige dekking in de sociale zekerheid. Zij zullen dus de bijdrage voor de sector van de jaarlijkse vakantie en de loonmatiging moeten betalen.

Het is de bedoeling om betaalde sportbeoefenaars op dezelfde manier te behandelen als gewone werknemers op het vlak van sociale zekerheid.

 

RSZ-vermindering

Deze volledige bijdrageplicht zal leiden tot meerkosten voor u, als werkgever van deze betaalde sportbeoefenaars. Daarom heeft de regering een nieuwe doelgroepvermindering van RSZ-werkgeversbijdragen in het leven geroepen: de doelgroepvermindering “betaalde sportbeoefenaars”.

 

Wie komt in aanmerking voor de vermindering RSZ?

Voor zover u betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners tewerkstelt, komt u als werkgever in aanmerking indien:

 • U valt onder PC 223 (Nationaal Paritair Comité voor de sport);
 • U een sportvereniging of sportclub bent, d.w.z. elke organisatie die in het kader van de permanente vorming, de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven bevordert;
 • U een sportcentrum bent, d.w.z. een geheel of groep van gebouwen en infrastructuur ter beschikking gesteld voor het beoefenen van binnen- en buitensporten;
 • U een publiekrechtelijke rechtspersoon bent die tot doel heeft sport en lichamelijke opvoeding te bevorderen.

betaalde sportbeoefenaar”, de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

“beroepswielrenner”, de houder van een vergunning van “eliterenner met contract” afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond

 

Bedrag van de vermindering

U krijgt een vermindering van 65% op het saldo van de patronale RSZ-basisbijdragen na aftrek van uw structurele vermindering (en eventuele Sociale Maribel). Dit percentage zal worden bevestigd bij de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

De vermindering wordt toegekend voor de gehele duur van de tewerkstelling.

De algemene regels voor het berekenen van een RSZ-doelgroepvermindering zijn van toepassing. Dit betekent dat de werknemer tijdens het kwartaal een minimumprestatiesdrempel van 27,5% van een voltijdse werknemer moet bereiken.

Aangezien de vermindering berekend wordt als een percentage (65%), is er geen pro rata berekening als uw werknemer deeltijds werkt.

 

Sportbonus

Vanaf 1 januari 2022 kunnen betaalde sportbeoefenaars een speciaal voor hen in het leven geroepen vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen krijgen: de sportbonus.

Hij heeft ook recht op de vermindering van de persoonlijke bijdragen “Werkbonus”. Beide bonussen kunnen worden gecombineerd.

De sportbonus kan daarentegen niet worden gecombineerd met de vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen “Herstructurering”.

 

Wie heeft recht op de sportbonus?

Komen in aanmerking voor de vermindering “Sportbonus” op zijn persoonlijke RSZ-bijdragen:

 • de betaalde sportbeoefenaar, d.w.z. de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 • de beroepswielrenner, d.w.z. de houder van een vergunning van “eliterenner met contract” afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.

 

Hoeveel bedraagt de sportbonus?

De sportbonus bestaat uit :

 • Een forfaitaire vermindering
 • En een procentuele korting op het saldo van de persoonlijke bijdragen

 

Sportbeoefenaar of wielrenner Forfaitaire vermindering/maand Percentage op het saldo van de persoonlijke bijdragen
˂ 19 jaar in de loop van het kalenderjaar € 137,81 60%
≥ 19 jaar in de loop van het kalenderjaar  € 281,73 60 %

Deze bedragen zullen worden bevestigd bij de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties of voor deeltijdse werknemers wordt de forfaitaire vermindering pro rata berekend volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de werkbonus.

Het totale bedrag van de sportbonus is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde persoonlijke bijdragen.